Monday 01st of June 2020


news menu leftnews menu right

Ads by Google

PDF Print

D?y k? n?ng nói trong Môn Ti?ng Anh ? tr??ng THPT sao cho hi?u qu?

D?y k? n?ng nói trong Môn Ti?ng Anh ? tr??ng THPT sao cho hi?u qu? - Ph??ng pháp t? ch?c th?c hi?n k? n?ng nói
a) Gi?i thi?u m?c ?ích và cách luy?n t?p k? n?ng nói v?i h?c sinh.
Nói có th? luy?n t?p cá nhân ho?c th?c hành theo c?p, nhóm. N?u th?c hành theo c?p, nhóm th́ giáo viên ph?i phân chia c?p, nhóm tr??c ?? h?c sinh bi?t ḿnh ph?i luy?n t?p v?i ai. N?u th?c hành theo nhóm th́ giáo viên c?n n?m rơ ai h?c sinh nào là nhóm tr??ng c?a m?i nhóm ??ng th?i nói c? th? nhi?m v? th?c hành c?a nhóm. Giáo viên c?ng ph?i yêu c?u k? lu?t khi luy?n t?p.

b)    Th?c hành nói ph?i có tính h? th?ng, liên t?c,

theo ph??ng châm t? d? ??n khó, ?̣i h?i giáo viên d?y ph?i có s? sáng t?o, bi?t thi?t k? l?i, ?i?u ch?nh l?i b? c?c t?ng task (n?u c?n thi?t) ?? làm n?i b?t n?i dung tr?ng tâm và t?o c? h?i luy?n nói cho h?c sinh.

- ?? giúp h?c sinh làm t?t ph?n task này giáo viên ph?i h??ng d?n h?c sinh cách ??t câu h?i sao cho ?úng (??c bi?t là h?c sinh h?c y?u), có v?y các em m?i có c? h?i t? tin giao ti?p.
Tu? theo t́nh hu?ng và yêu c?u rèn luy?n mà giáo viên c?n chu?n b? nh?ng h́nh th?c rèn luy?n phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng h?c sinh.
Th?c hi?n ph?n luy?n nói trong t?ng ph?n c?a bài h?c.
Ph?n gây h?ng thú ??u gi? (warm up): Giáo viên có th? h?i các câu h?i liên quan ??n ch? ?? chính (main topic) trong bài qua th? thu?t: Chatting, Jumbled words, Pictureques, Bingo…... ho?c h?i nh?ng câu v? th?i ti?t, ngày tháng, t́nh h́nh l?p h?c, v? vi?c ?ă làm trong ngày ngh?..........ho?c dùng tranh ?nh ?? d?n h?c sinh vào bài m?i. ?ây là m?t ho?t ??ng d?y h?c làm cho không khí l?p sôi n?i ngay t? phút ??u b?i các em r?t d? b? cu?n hút b?i nh?ng h́nh ?nh ??p, th?c t? .Tuy nhiên, giáo viên không nên dành nhi?u th?i gian vào ho?t ??ng này mà ch? nên dành t? 3 ??n t?i ?a 5 phút là ??.


-  Ph?n luy?n t?p (Practice): C?n tuân th? ph??ng châm t? d? ??n khó. Giáo viên ??a ra các lo?i h́nh bài t?p nh?: Bài t?p thay th? (Substitution drills), dùng Prompts hay picture cues hay các tṛ ch?i ngôn ng? ?? h?c sinh h́nh thành luy?n t?p ng? li?u v?a h?c.
-  Ph?n nói t? do (Production): Giáo viên t?o t́nh hu?ng, ng? c?nh, ch? ?? ?? h?c sinh  th?c hành nói theo c?p hay nhóm. ? ph?n này giáo viên có th? dùng tranh, ?nh trong và ngoài sách giáo khoa ho?c các ch? ?? g?n g?i v?i các em nh? khen b?n v?a mua chi?c áo m?i, nói v? ngh? nghi?p mà em d? ??nh làm trong t??ng lai ......... sao cho v?a ??m b?o yêu c?u c?a bài, v?a ?em l?i hi?u qu?, kích thích ???c h?c sinh nhi?t t́nh luy?n t?p 

e)    Nh?ng ?i?m c?n l?u ư khi th?c hành k? n?ng nói
- Luy?n nói là vi?c t?o cho h?c sinh nh?ng c? h?i giao ti?p g?n gi?ng v?i ??i th?c. Giáo viên c?n khuy?n khích cho các em h?c sinh làm theo ph??ng châm th? nghi?m, ch?p nh?n m?c l?i. không nên t?o cho các em áp l?c, các em s? mang n?ng tâm lư s? m?c l?i.
-   Trong luy?n t?p các giáo viên có hai ch?c n?ng chính: m?t là cung c?p ng? li?u (c?u trúc câu c?n th?c hành nói, t? v?ng…), giúp ?? và gi?i ?áp nh?ng v?n ?? khó v? ng? li?u và ki?n th?c mà h?c sinh g?p ph?i; hai là theo dơi, l?ng nghe, ghi nh?n các l?i h?c sinh m?c ph?i trong quá tŕnh th?c hành ?? s?a tr??c l?p sau ti?n tŕnh th?c hành nói c?a h?c sinh.
-   Giáo viên c?n s? d?ng t?i ?a th?i gian trên l?p, t?o m?i c? h?i  ?? h?c sinh có th? s? d?ng ng? li?u ?ă  h?c m?t cách có ư ngh?a, có hi?u qu?.
-  Ch?n ch? ?? d? phát tri?n, phù h?p v?i tâm lư, l?a tu?i và mang tính th?i s? nh? v? sinh ho?t hàng ngày, v? b? phim hay ?ang ???c m?i ng??i theo dơi trên truy?n h́nh, v? các môn th? thao yêu thích c?a các em ho?c v? ng??i th?c, vi?c th?c.
-  Giáo viên có th? ??t v?n ?? có tính ch?t ph?n di?n ?? h?c sinh tranh lu?n cho thêm ph?n sôi n?i.
-  Trên c? s? rèn luy?n trên l?p, giáo viên c?n khuy?n khích h?c sinh t? luy?n t?p nói Ti?ng Anh ? nhà, và th?c hành giao ti?p th??ng xuyên khi có ?i?u ki?n ví d? nh? g?p khách n??c ngoài, có bà con t? M?, Anh, Úc tr? v? (nh?t là các b?n b?ng tu?i).


Tóm l?i, v?i vai tṛ là ng??i ?i?u hành, t? ch?c và h??ng d?n h?c sinh th?c hi?n nhi?m v? giao ti?p ?̣i h?i ng??i giáo viên ph?i có k? n?ng, ngh? thu?t d?y h?c, luôn t?o ra s? m?m d?o trong giáo d?c ?? t? ?ó h?c sinh dù có nói sai nh?ng các em c?ng th?y r?ng ḿnh hi?u và ?ang hoàn thi?n d?n d?n. Tránh s? mi?t th? h?c sinh ho?c làm cho các em th?y nói sai là vi?c r?t t?i t?. Tuy nhiên giáo viên c?ng c?n ?i?u khi?n s?a l?i nhanh n?u không s? m?t nhi?u th?i gian trên l?p, bài d?y không h?t, nhi?u h?c sinh khác s? không có c? h?i th?c hành.


IV.Các lo?i h́nh bài t?p ???c s? d?ng cho vi?c phát tri?n k? n?ng nói

1-    Yes-no question : Câu h?i ?? ?oán thông tin
+ Giáo viên ??a ra tiêu ?? ?? luy?n t?p.
+ Giáo viên cung c?p m?t s? t? g?i ư, ki?n th?c n?n, giáo viên làm m?u r?i cho h?c  sinh nói t? do.
2-    Ask and answer : ??t câu h?i và tr? l?i
+ H?c sinh có th? t? th?c hành theo c?p
+ N?u th?c hành theo nhóm th́ nhóm tr??ng ??t m?t s? câu h?i, các thành viên khác c?a nhóm có nhi?m v? tr? l?i.
+ Giáo  viên có th? t? ch?c nh? m?t cu?c thi : Các câu tr? l?i ???c tính ?i?m d?a trên ?? chính xác v? ngôn ng?, c?ng nh? các thông tin.
3-    Dialogue :
+ Dialogue build : Giáo viên có nh?ng t? g?i ư c? b?n ho?c tranh ?nh th? hi?n -> h?c sinh xây d?ng ?o?n h?i tho?i r?i th?c hành nói
+ Disapearing dialogue :  H?c sinh t?p ?àm tho?i theo v?n b?n ?ă ???c giáo viên xoá ?i m?t t?, ng? (m?i g?ch là m?t t?)
Ví d? :      S1 : What ______  ______ like?
S2 : I ______  ______ very much.
-> Khi h?c sinh ?ă nói ??t yêu c?u th́ giáo viên xoá h?t l?i tho?i ?ă vi?t, trên b?ng ch? c̣n nh?ng nét g?ch -> h?c sinh t? nói l?i l?i tho?i m?t cách ??y ??.
Nh? ví d? trên ch? c̣n là:
S1 : _____  _____  _____  _____?
S2 : _____  _____  _____  _____.
4-    Substitution drills:
+ Thay th? l?i tho?i hay v?n ?? ng? pháp, t? v?ng ?ă h?c b?ng nh?ng l?i tho?i, v?n ?? ng? pháp, t? v?ng m?i.
+ Giáo viên yêu c?u l?n l??t h?c sinh nh?c t?, ng? m?i ?? b?n khác luy?n t?p theo ki?u dây chuy?n.
+ Giáo viên có th? dùng b?ng t?: Vi?t s?n t? lên t? b́a c?ng r?i gi? nhanh cho h?c sinh quan sát. Yêu c?u h?c sinh thay th? t? ?ó vào v? trí c?n thi?t trong câu m?u ?? t?o thành câu m?i.
5-    Chain drills :
+ Giáo viên nêu ch? ?? c?n luy?n t?p.
+ Giáo viên b?t ??u b?ng vi?c ??t m?t câu h?i cho h?c sinh nào ?ó. H?c sinh     ?ó tr? l?i câu h?i c?a giáo viên xong có nhi?m v? ??t m?t câu h?i khác cho m?t     h?c sinh ti?p theo. H?c sinh này có nhi?m v? tr? l?i và ??t ti?p m?t câu h?i cho     b?n th? ba, c? th? h́nh th?c luy?n t?p dây chuy?n này ???c ti?p t?c.
+ Các câu h?i theo ch? ?? nh?ng có th? không c?n phát tri?n thành l?i tho?i li?n ư.
6-    Picture stories :
+ Giáo viên s?u t?p các b? tranh, ?nh có n?i dung phù h?p v?i ch??ng tŕnh ?ă  h?c.
+ Giáo viên làm m?u, s?m các vai trong chuy?n tranh, dùng g?i ư ? tranh làm l?i cho nhân v?t. H?c sinh quan sát và sau ?ó t?p ?óng vai theo các nhân v?t trong tranh.
+ Giáo viên có th? yêu c?u h?c sinh l?p ghép tranh v?i l?i k?: Ghi l?i k?     vào các t?m b́a c?ng, x?p tranh và l?i k? l?n x?n -> Yêu c?u h?c sinh quan sát     tranh và ghép v?i l?i k? sao cho tr?t t? c?a t́nh ti?t d?y trong tranh c?ng là tr?t     t? c?a l?i k? ghi trên t?m b́a ?ó
7-    Groupings :
+ Giáo viên phân chia l?p thành nhi?u nhóm. Phát cho m?i nhóm tr??ng m?t b?n danh sách có ghi tên các t?, ng? theo ch? ?i?m .Nhi?m v? c?a các b?n khác là ph?i b? sung thêm các t?, ng? khác cho m?i ch? ?i?m ?ó.
+ Nhóm tr??ng ?i?u khi?n ?? các thành viên trong nhóm t́m ???c càng nhi?u t?, ng? theo ?i?m bao nhiêu càng ???c nhi?u ?i?m b?y nhiêu (m?i t? ph?i kèm theo m?t ??nh ngh?a ?úng).
8-    Charactors :
+ Tṛ ch?i ?óng vai nh?m c?ng c? nh?ng hi?u bi?t c?a h?c sinh v? ch?c n?ng c?a m?t c?u trúc nào ?ó trong nh?ng hoàn c?nh t? nhiên h?n.
+ Phân chia m?i nhóm ?óng m?t c?nh theo ch? ?? giáo viên yêu c?u :
Ví d? : - Thu l??m thông tin cho m?t k? ngh? tr?n gói.
- Phàn nàn mu?n ??i m?t món qu?n áo m?i mua hôm tr??c.
- Chuy?n ? m?t pḥng khám ?a khoa...........
9-    Mapped dialogue :
+Giáo viên gi?i thi?u ng? c?nh và yêu c?u c?a ho?t ??ng.
+ Giáo viên vi?t m?t vài t? g?i ư ho?c v? h́nh lên b?ng.
+ Giáo viên tŕnh bày bài h?i tho?i d?a vào các t? g?i ư ho?c h́nh v? ?ó.
+ Rèn luy?n bài h?i tho?i v?i c? l?p.
+ H?c sinh luy?n t?p theo c?p.
10-    Discussion: (Th?o lu?n dành cho h?c sinh ?ă có ki?n th?c t??ng ??i cao)
+ Giáo viên nêu v?n ?? c?n th?o lu?n (Ví d? : v? bóng ?á, v? m?t ng??i n?i ti?ng nào ?ó.........)
+ Các nhóm bàn b?c, th?o lu?n, trao ??i quan ?i?m c?a ḿnh trong vài phút. Sau ?ó m?t thành viên trong nhóm ??i di?n báo cáo l?i ư ki?n chung c?a c? nhóm. cu?i cùng ?? h?c sinh c?a c? l?p cùng th?o lu?n v? v?n ?? ?ó.

 

Nh?n vào ?ây ?? t?i v?
Last Updated on Sunday, 27 April 2014 17:48
 
PDF Print

D?y k? n?ng nói trong Môn Ti?ng Anh ? tr??ng THPT sao cho hi?u qu?

D?y k? n?ng nói trong Môn Ti?ng Anh ? tr??ng THPT sao cho hi?u qu? - Ph??ng pháp t? ch?c th?c hi?n k? n?ng nói
a) Gi?i thi?u m?c ?ích và cách luy?n t?p k? n?ng nói v?i h?c sinh.
Nói có th? luy?n t?p cá nhân ho?c th?c hành theo c?p, nhóm. N?u th?c hành theo c?p, nhóm th́ giáo viên ph?i phân chia c?p, nhóm tr??c ?? h?c sinh bi?t ḿnh ph?i luy?n t?p v?i ai. N?u th?c hành theo nhóm th́ giáo viên c?n n?m rơ ai h?c sinh nào là nhóm tr??ng c?a m?i nhóm ??ng th?i nói c? th? nhi?m v? th?c hành c?a nhóm. Giáo viên c?ng ph?i yêu c?u k? lu?t khi luy?n t?p.

b)    Th?c hành nói ph?i có tính h? th?ng, liên t?c,

theo ph??ng châm t? d? ??n khó, ?̣i h?i giáo viên d?y ph?i có s? sáng t?o, bi?t thi?t k? l?i, ?i?u ch?nh l?i b? c?c t?ng task (n?u c?n thi?t) ?? làm n?i b?t n?i dung tr?ng tâm và t?o c? h?i luy?n nói cho h?c sinh.

- ?? giúp h?c sinh làm t?t ph?n task này giáo viên ph?i h??ng d?n h?c sinh cách ??t câu h?i sao cho ?úng (??c bi?t là h?c sinh h?c y?u), có v?y các em m?i có c? h?i t? tin giao ti?p.
Tu? theo t́nh hu?ng và yêu c?u rèn luy?n mà giáo viên c?n chu?n b? nh?ng h́nh th?c rèn luy?n phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng h?c sinh.
Th?c hi?n ph?n luy?n nói trong t?ng ph?n c?a bài h?c.
Ph?n gây h?ng thú ??u gi? (warm up): Giáo viên có th? h?i các câu h?i liên quan ??n ch? ?? chính (main topic) trong bài qua th? thu?t: Chatting, Jumbled words, Pictureques, Bingo…... ho?c h?i nh?ng câu v? th?i ti?t, ngày tháng, t́nh h́nh l?p h?c, v? vi?c ?ă làm trong ngày ngh?..........ho?c dùng tranh ?nh ?? d?n h?c sinh vào bài m?i. ?ây là m?t ho?t ??ng d?y h?c làm cho không khí l?p sôi n?i ngay t? phút ??u b?i các em r?t d? b? cu?n hút b?i nh?ng h́nh ?nh ??p, th?c t? .Tuy nhiên, giáo viên không nên dành nhi?u th?i gian vào ho?t ??ng này mà ch? nên dành t? 3 ??n t?i ?a 5 phút là ??.


-  Ph?n luy?n t?p (Practice): C?n tuân th? ph??ng châm t? d? ??n khó. Giáo viên ??a ra các lo?i h́nh bài t?p nh?: Bài t?p thay th? (Substitution drills), dùng Prompts hay picture cues hay các tṛ ch?i ngôn ng? ?? h?c sinh h́nh thành luy?n t?p ng? li?u v?a h?c.
-  Ph?n nói t? do (Production): Giáo viên t?o t́nh hu?ng, ng? c?nh, ch? ?? ?? h?c sinh  th?c hành nói theo c?p hay nhóm. ? ph?n này giáo viên có th? dùng tranh, ?nh trong và ngoài sách giáo khoa ho?c các ch? ?? g?n g?i v?i các em nh? khen b?n v?a mua chi?c áo m?i, nói v? ngh? nghi?p mà em d? ??nh làm trong t??ng lai ......... sao cho v?a ??m b?o yêu c?u c?a bài, v?a ?em l?i hi?u qu?, kích thích ???c h?c sinh nhi?t t́nh luy?n t?p 

e)    Nh?ng ?i?m c?n l?u ư khi th?c hành k? n?ng nói
- Luy?n nói là vi?c t?o cho h?c sinh nh?ng c? h?i giao ti?p g?n gi?ng v?i ??i th?c. Giáo viên c?n khuy?n khích cho các em h?c sinh làm theo ph??ng châm th? nghi?m, ch?p nh?n m?c l?i. không nên t?o cho các em áp l?c, các em s? mang n?ng tâm lư s? m?c l?i.
-   Trong luy?n t?p các giáo viên có hai ch?c n?ng chính: m?t là cung c?p ng? li?u (c?u trúc câu c?n th?c hành nói, t? v?ng…), giúp ?? và gi?i ?áp nh?ng v?n ?? khó v? ng? li?u và ki?n th?c mà h?c sinh g?p ph?i; hai là theo dơi, l?ng nghe, ghi nh?n các l?i h?c sinh m?c ph?i trong quá tŕnh th?c hành ?? s?a tr??c l?p sau ti?n tŕnh th?c hành nói c?a h?c sinh.
-   Giáo viên c?n s? d?ng t?i ?a th?i gian trên l?p, t?o m?i c? h?i  ?? h?c sinh có th? s? d?ng ng? li?u ?ă  h?c m?t cách có ư ngh?a, có hi?u qu?.
-  Ch?n ch? ?? d? phát tri?n, phù h?p v?i tâm lư, l?a tu?i và mang tính th?i s? nh? v? sinh ho?t hàng ngày, v? b? phim hay ?ang ???c m?i ng??i theo dơi trên truy?n h́nh, v? các môn th? thao yêu thích c?a các em ho?c v? ng??i th?c, vi?c th?c.
-  Giáo viên có th? ??t v?n ?? có tính ch?t ph?n di?n ?? h?c sinh tranh lu?n cho thêm ph?n sôi n?i.
-  Trên c? s? rèn luy?n trên l?p, giáo viên c?n khuy?n khích h?c sinh t? luy?n t?p nói Ti?ng Anh ? nhà, và th?c hành giao ti?p th??ng xuyên khi có ?i?u ki?n ví d? nh? g?p khách n??c ngoài, có bà con t? M?, Anh, Úc tr? v? (nh?t là các b?n b?ng tu?i).


Tóm l?i, v?i vai tṛ là ng??i ?i?u hành, t? ch?c và h??ng d?n h?c sinh th?c hi?n nhi?m v? giao ti?p ?̣i h?i ng??i giáo viên ph?i có k? n?ng, ngh? thu?t d?y h?c, luôn t?o ra s? m?m d?o trong giáo d?c ?? t? ?ó h?c sinh dù có nói sai nh?ng các em c?ng th?y r?ng ḿnh hi?u và ?ang hoàn thi?n d?n d?n. Tránh s? mi?t th? h?c sinh ho?c làm cho các em th?y nói sai là vi?c r?t t?i t?. Tuy nhiên giáo viên c?ng c?n ?i?u khi?n s?a l?i nhanh n?u không s? m?t nhi?u th?i gian trên l?p, bài d?y không h?t, nhi?u h?c sinh khác s? không có c? h?i th?c hành.


IV.Các lo?i h́nh bài t?p ???c s? d?ng cho vi?c phát tri?n k? n?ng nói

1-    Yes-no question : Câu h?i ?? ?oán thông tin
+ Giáo viên ??a ra tiêu ?? ?? luy?n t?p.
+ Giáo viên cung c?p m?t s? t? g?i ư, ki?n th?c n?n, giáo viên làm m?u r?i cho h?c  sinh nói t? do.
2-    Ask and answer : ??t câu h?i và tr? l?i
+ H?c sinh có th? t? th?c hành theo c?p
+ N?u th?c hành theo nhóm th́ nhóm tr??ng ??t m?t s? câu h?i, các thành viên khác c?a nhóm có nhi?m v? tr? l?i.
+ Giáo  viên có th? t? ch?c nh? m?t cu?c thi : Các câu tr? l?i ???c tính ?i?m d?a trên ?? chính xác v? ngôn ng?, c?ng nh? các thông tin.
3-    Dialogue :
+ Dialogue build : Giáo viên có nh?ng t? g?i ư c? b?n ho?c tranh ?nh th? hi?n -> h?c sinh xây d?ng ?o?n h?i tho?i r?i th?c hành nói
+ Disapearing dialogue :  H?c sinh t?p ?àm tho?i theo v?n b?n ?ă ???c giáo viên xoá ?i m?t t?, ng? (m?i g?ch là m?t t?)
Ví d? :      S1 : What ______  ______ like?
S2 : I ______  ______ very much.
-> Khi h?c sinh ?ă nói ??t yêu c?u th́ giáo viên xoá h?t l?i tho?i ?ă vi?t, trên b?ng ch? c̣n nh?ng nét g?ch -> h?c sinh t? nói l?i l?i tho?i m?t cách ??y ??.
Nh? ví d? trên ch? c̣n là:
S1 : _____  _____  _____  _____?
S2 : _____  _____  _____  _____.
4-    Substitution drills:
+ Thay th? l?i tho?i hay v?n ?? ng? pháp, t? v?ng ?ă h?c b?ng nh?ng l?i tho?i, v?n ?? ng? pháp, t? v?ng m?i.
+ Giáo viên yêu c?u l?n l??t h?c sinh nh?c t?, ng? m?i ?? b?n khác luy?n t?p theo ki?u dây chuy?n.
+ Giáo viên có th? dùng b?ng t?: Vi?t s?n t? lên t? b́a c?ng r?i gi? nhanh cho h?c sinh quan sát. Yêu c?u h?c sinh thay th? t? ?ó vào v? trí c?n thi?t trong câu m?u ?? t?o thành câu m?i.
5-    Chain drills :
+ Giáo viên nêu ch? ?? c?n luy?n t?p.
+ Giáo viên b?t ??u b?ng vi?c ??t m?t câu h?i cho h?c sinh nào ?ó. H?c sinh     ?ó tr? l?i câu h?i c?a giáo viên xong có nhi?m v? ??t m?t câu h?i khác cho m?t     h?c sinh ti?p theo. H?c sinh này có nhi?m v? tr? l?i và ??t ti?p m?t câu h?i cho     b?n th? ba, c? th? h́nh th?c luy?n t?p dây chuy?n này ???c ti?p t?c.
+ Các câu h?i theo ch? ?? nh?ng có th? không c?n phát tri?n thành l?i tho?i li?n ư.
6-    Picture stories :
+ Giáo viên s?u t?p các b? tranh, ?nh có n?i dung phù h?p v?i ch??ng tŕnh ?ă  h?c.
+ Giáo viên làm m?u, s?m các vai trong chuy?n tranh, dùng g?i ư ? tranh làm l?i cho nhân v?t. H?c sinh quan sát và sau ?ó t?p ?óng vai theo các nhân v?t trong tranh.
+ Giáo viên có th? yêu c?u h?c sinh l?p ghép tranh v?i l?i k?: Ghi l?i k?     vào các t?m b́a c?ng, x?p tranh và l?i k? l?n x?n -> Yêu c?u h?c sinh quan sát     tranh và ghép v?i l?i k? sao cho tr?t t? c?a t́nh ti?t d?y trong tranh c?ng là tr?t     t? c?a l?i k? ghi trên t?m b́a ?ó
7-    Groupings :
+ Giáo viên phân chia l?p thành nhi?u nhóm. Phát cho m?i nhóm tr??ng m?t b?n danh sách có ghi tên các t?, ng? theo ch? ?i?m .Nhi?m v? c?a các b?n khác là ph?i b? sung thêm các t?, ng? khác cho m?i ch? ?i?m ?ó.
+ Nhóm tr??ng ?i?u khi?n ?? các thành viên trong nhóm t́m ???c càng nhi?u t?, ng? theo ?i?m bao nhiêu càng ???c nhi?u ?i?m b?y nhiêu (m?i t? ph?i kèm theo m?t ??nh ngh?a ?úng).
8-    Charactors :
+ Tṛ ch?i ?óng vai nh?m c?ng c? nh?ng hi?u bi?t c?a h?c sinh v? ch?c n?ng c?a m?t c?u trúc nào ?ó trong nh?ng hoàn c?nh t? nhiên h?n.
+ Phân chia m?i nhóm ?óng m?t c?nh theo ch? ?? giáo viên yêu c?u :
Ví d? : - Thu l??m thông tin cho m?t k? ngh? tr?n gói.
- Phàn nàn mu?n ??i m?t món qu?n áo m?i mua hôm tr??c.
- Chuy?n ? m?t pḥng khám ?a khoa...........
9-    Mapped dialogue :
+Giáo viên gi?i thi?u ng? c?nh và yêu c?u c?a ho?t ??ng.
+ Giáo viên vi?t m?t vài t? g?i ư ho?c v? h́nh lên b?ng.
+ Giáo viên tŕnh bày bài h?i tho?i d?a vào các t? g?i ư ho?c h́nh v? ?ó.
+ Rèn luy?n bài h?i tho?i v?i c? l?p.
+ H?c sinh luy?n t?p theo c?p.
10-    Discussion: (Th?o lu?n dành cho h?c sinh ?ă có ki?n th?c t??ng ??i cao)
+ Giáo viên nêu v?n ?? c?n th?o lu?n (Ví d? : v? bóng ?á, v? m?t ng??i n?i ti?ng nào ?ó.........)
+ Các nhóm bàn b?c, th?o lu?n, trao ??i quan ?i?m c?a ḿnh trong vài phút. Sau ?ó m?t thành viên trong nhóm ??i di?n báo cáo l?i ư ki?n chung c?a c? nhóm. cu?i cùng ?? h?c sinh c?a c? l?p cùng th?o lu?n v? v?n ?? ?ó.

 

Nh?n vào ?ây ?? t?i v?
Last Updated on Sunday, 27 April 2014 17:48
 


Powered by Joomla!. Designed by: email free hosting ftp linux hosting Valid XHTML and CSS.