Saturday 30th of May 2020


news menu leftnews menu right

Ads by Google

PDF  | Print |

D?y k? n?ng nói trong Môn Ti?ng Anh ? tr??ng THPT sao cho hi?u qu? - Ph??ng pháp t? ch?c th?c hi?n k? n?ng nói
a)    Gi?i  thi?u m?c ?ích và cách luy?n t?p k? n?ng nói v?i h?c sinh.
Nói có th? luy?n t?p cá nhân ho?c th?c hành theo c?p, nhóm. N?u th?c hành theo c?p, nhóm th́ giáo viên ph?i phân chia c?p, nhóm tr??c ?? h?c sinh bi?t ḿnh ph?i luy?n t?p v?i ai. N?u th?c hành theo nhóm th́ giáo viên c?n n?m rơ ai h?c sinh nào là nhóm tr??ng c?a m?i nhóm ??ng th?i nói c? th? nhi?m v? th?c hành c?a nhóm. Giáo viên c?ng ph?i yêu c?u k? lu?t khi luy?n t?p.

Read more...
 


PDF  | Print |

D?y k? n?ng nói trong Môn Ti?ng Anh ? tr??ng THPT sao cho hi?u qu? - Ph??ng pháp t? ch?c th?c hi?n k? n?ng nói
a)    Gi?i  thi?u m?c ?ích và cách luy?n t?p k? n?ng nói v?i h?c sinh.
Nói có th? luy?n t?p cá nhân ho?c th?c hành theo c?p, nhóm. N?u th?c hành theo c?p, nhóm th́ giáo viên ph?i phân chia c?p, nhóm tr??c ?? h?c sinh bi?t ḿnh ph?i luy?n t?p v?i ai. N?u th?c hành theo nhóm th́ giáo viên c?n n?m rơ ai h?c sinh nào là nhóm tr??ng c?a m?i nhóm ??ng th?i nói c? th? nhi?m v? th?c hành c?a nhóm. Giáo viên c?ng ph?i yêu c?u k? lu?t khi luy?n t?p.

Read more...
 
Powered by Joomla!. Designed by: email free hosting ftp linux hosting Valid XHTML and CSS.