Learning English Online, Free English Lessons For Everyone
_Sponsors_
___ ______

Error
  • XML Parsing Error at 1:6722. Error 9: Invalid character
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 July 2014 10:16

English Grade 6 Audio Files - Các bài nghe Ti?ng Anh L?p 6

Các bài nghe Ti?ng Anh L?p 6 - English Grade 6 Audio Files

Trong quá tŕnh d?y ti?ng Anh t? l?p 6, vi?c m? các bài nghe trong sách giáo khoa cho h?c sinh nghe g?p khá nhi?u khó kh?n. ?ó là v́ các bài nghe trong các b?ng cassette ho?c ??a CD ??u ???c ??c li?n m?t m?ch, khi m? b?ng cassette ho?c ??a CD giáo viên ph?i tua ?i tua l?i khá nhi?u l?n, lúc th́ tua b? quá, lúc l?i tua ch?a ??n. ??c bi?t là nh?ng bài nghe l?p 6 quá nhi?u và quá ng?n nên r?t khó tua cho chính xác. B?n ?ă bao gi? g?p t́nh tr?ng ?ó ch?a? Theo b?n gi?i pháp ?? kh?c ph?c ?i?u này là ǵ?
Tôi ?ă b? ra r?t nhi?u th?i gian và công s?c ?? c?t các file audio trong các ??a CD ti?ng Anh  6 thành t?ng ph?n theo các ?? m?c trong sách giáo khoa, ??ng th?i ?ánh s? và l?p m?t danh m?c th? t? các bài nghe trong sách giáo khoa. Nh? v?y khi d?y các b?n ch? vi?c xem s? th? t? bài nghe trong danh m?c r?i b?m s? c?a bài nghe là xong, mu?n nghe ?i nghe l?i th́ c?ng ch?ng c̣n khó kh?n ǵ. Các b?n có th? download các file audio bài nghe ti?ng Anh l?p 6  s? th? t? các file ?ó t?i ?ây:

M?i th?y cô và các b?n hăy t?i v? t? file Mediafire

>>> Các bài nghe Ti?ng Anh L?p 6 - English Grade 6 Audio Files

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 23:59
  ________


_____

Home || Misterduncan|| Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Learn English with GOGO|| Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||
Designed by Learning English Online. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.