Learning English Online, Free English Lessons For Everyone
_Sponsors_
___ ______

Unit 5: Describing people and Describing things PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 27 December 2011 15:01

Unit 5: Describing people and  Describing things

1. Introduction:

In this lesson, http://englishgoonline.com will help you to talk about describing  people and describing things in English. In this part, you are going to learn about the most common ways used to talk about other people and things in English using English adjectives with the situations in conversations. In English, adjectives are used to describe color, material, shape, size, amount, price, quality, origin, personality, weight, temperature, weight, age, direction, etc.

Trong bai hoc nay, cac ban hoc cah mieu ta nguoi, do vat bang ca tinh tu trong tieng Anh, cac ban se hoc cach noi tieng anh de nhat de mieu ta mo cai gi.

2. Let's learn Unit 5:

tieng anh cho nguoi bat dau, tieng anh thong dung, tieng anh o Uc, hoc tieng anh don gian, English for beginner, everyday English, learn English in Australia, English For Vietnamese to live in Australia, Learn English easy as ABC

Click the Play button for listening to learn English from Australia: Unit 5

Click here to download .pdf file for this lessson

Unit 5- Unit 5: Describing people and  Describing things

Note: You can not listen to this lesson . I think your computer have never installed Flash Player .Click here to download

 

3. Dialogue 1: - Hội thoại

Dialogue 1:

LAWRIE:  What's the new supermarket like?

SHOPPER 1:          Big.

SHOPPER 2:          It's good.

SHOPPER 3:          Marvellous. It's cheap. It's very cheap.

Dialogue 2:

LAWRIE:  What's the new supermarket like?

SHOPPER 4:          It's large.

SHOPPER 5:          Spacious.

SHOPPER 6:          It's very modern.

 

Dialogue 3:

LAWRIE:  Alan*, tell me more about the new supermarket.

(*Alan là tên gọi của ông Giám đốc. Đây là cách gọi thân mật.)

MANAGER:  Well, it's bigger than the old one, of course. It's 3,000 square metres.

LAWRIE:  What about the old one?

MANAGER:  Oh, it was about 1,500 square metres. This one's twice as big.

LAWRIE:  Is it cheaper than the old one?

MANAGER:  Oh, yes, it's cheaper and better. And it's more modern…and more

convenient than the old one.

4. VOCABULARY (từ vựng)

Supermarket [ 'su'pəma:kət ] Siêu thị

Convenient [ kən'vi:ni:ənt ] Thuận tiện, tiện lợi

Good-looking [ gud'lukiŋ ] Đẹp, đẹp trai

Marvellous [ 'ma:vələs ] Kỳ diệu, tuyệt diệu

Spacious [ 'speiʃəs ]   Rộng lớn, rộng rãi

He's dark and slim   [ hi:z da:k_ən 'slim ] Anh ấy có bộ tóc màu đen và dáng

người mảnh khảnh.

It's better/bigger than the old one   [ its 'betə/ 'bigə ðən ði:_'əuld wʌn ]  Nó tốt hơn/to hơn cái cũ.

It's more modern than the old one  [ its 'mə: 'mɔdən ðən ði:_'əuld wʌn ] Nó hiện đại hơn cái cũ.

It's twice as big [ its 'twais_əz 'big ] Nó lớn gấp đôi.

It's 3,000 square metres [ its 'θri: 'θauzənd 'skwɛə 'mi:təz ]     Siêu thị có tổng diện tích 3.000 mét vuông.

She's got fair hair and blue eyes     [ ʃi:z gɔt 'fɛə 'hɛər_ən 'blu:_'aiz ]    Chị ấy có bộ tóc vàng hoe và đôi mắt xanh.

Tell me more about it   [ 'tel mi: mɔ:r_əbaut ət ] Hãy kể cho tôi nghe thêm về…

What's it/he/she like? [ wɔts_ət(h)i:/ʃi: 'laik ] Cái/anh/chị ấy như thế nào?

What about the old one?    [ 'wɔt_əbaut ði_əuld wʌn ] Thế còn siêu thị cũ thì sao?

What does he/she look like?    [ 'wɔt_dəz (h)i:/ʃi: 'luk laik ]  Anh/chị ấy trông như thế nào?

___________________________________________________englishgoonline.com____________

Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 15:39
  ________


_____

Home || Misterduncan|| Flash Cards || Songs For Kids|| Free Games || Learn English with GOGO|| Teaching English For Childern|| ESL/EFL Kids Course ||
Designed by Learning English Online. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.